Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

  To the mobile version

Sunrise / sunset

Start > Asia >

China (People's Republic)

Anhui
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Inner Mongolia
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Ningxia
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Tibet
Xinjiang
Yunnan
Zhejiang

Choice of towns:

Ürümqi
Beijing
Changchun
Changsha
Chengdu
Chongqing
Guangzhou
Guiyang
Haikou
Hangzhou
Harbin
Hefei
Kunming
Lhasa
Nanchang
Nanjing
Ordos
Shanghai
Shenyang
Tai’an
Tangshan
Tianjin
Tianshui
Wuhan
Xi'an
Xiamen
Yinchuan
Zhengzhou

Search for towns (792 towns):

Type coordinates:

Latitude
Longitude

 
Deutsch
Français

Utilities for travel preparation

 • Sunrise / sunset (Monthly tables for many towns worldwide)
 • Small travel vocabulary (2 pages to print)
 • Bicycle tours (Day trips and longer tours)
 • Quiz of towns and countries (Find towns on a map)
 • Quiz of flags, arms, and coins (Flags, arms, and coins of countries and regions)
 • Sunrise / sunset (older version)


 • Conjugation tables (verbs)
  English
  French
  German
  Italian
  Latin
  Portuguese
  Romanian
  Spanish
  Dutch
  Nouns (declension)
  German
  Latin
  Adjectives (declension)
  French
  German
  Italian
  Latin
  Spanish
  Conjugation trainers
  French
  German
  Italian
  Latin
  Spanish
  Declension trainer
  French (adjectives)
  • Latin: adjectives - nouns - pronouns
  Written numerals
  English
  French
  German
  Italian
  Latin
  Spanish

  Also online:

  Unit converters
  Bicycle tours
  Car plates
  Small travel vocabulary (pdf)
  Time of sunset

  Entertainment
  Geography quiz
  Quiz of countries
  Quiz of rivers and towns
  Quiz of flags, arms, and coins
  Quiz of towns and countries
  Animal quiz
  Brain training
  Find the difference
  Math trainer
  Puzzle
  Galleries


  New at Cactus2000
  Geography quiz France:
  Arc
  Questions about regions. towns, rivers, mountains, ...
  To the top

  Bernd Krüger, 2018
  Cactus2000