Cactus2000 | Donate | About | Email
Cactus2000
Deutsch Français

Learning Languages
- VocTrain  (vocabulary German/French/English or German/Spain)
- VerbTrain  (English irregular verbs)
- KonjugationsIgel
  (German and French conjugation trainer)
KonjugationsHase
  (German, French, Spanish, Portuguese and/or Italian conjugation tool)
- Conjugation tables
  (French, 144 verbs)
CalcTrain  (free math trainer)
small travel vocabulary (pdf)
Unit converters

Downloads
Order

Online
Unit converters
Sunset calculation
Conjugation tables
- French
- German
- Spanish
- Italian
- Portuguese
- English
- Dutch
Number plates

About Cactus2000
Email
 
On this page, you find a table with all Dutch irregular verbs.

Irregular Dutch Verbs

InfinitivePast IndicativePast IndicativePast ParticipleAuxiliary verbEnglish
bakkenbaktebaktengebakkenhebbenbacken
beginnenbegonbegonnenbegonnenzijnbeginnen
begrijpenbegreepbegrepenbegrepenhebbenverstehen
bergenborgborgengeborgenhebbenbergen
bewegenbewoogbewogenbewogenhebbenbewegen
bezoekenbezochtbezochtenbezochthebbenbesuchen
biedenboodbodengebodenhebbenbieten
bijtenbeetbetengebetenhebbenbeißen
bindenbondbondengebondenhebbenbinden
blijvenbleefblevengeblevenzijnbleiben
brekenbrakbrakengebrokenhebben,zijnbrechen
brengenbrachtbrachtengebrachthebbenbringen
denkendachtdachtengedachthebbendenken
doendeeddedengedaanhebbenmachen
dragendroegdroegengedragenhebbentragen
dringendrongdrongengedrongenhebben,zijndrängen
drinkendronkdronkengedronkenhebbentrinken
duikendookdokengedokenhebben,zijntauchen
etenatatengegetenhebbenessen
gaanginggingengegaanzijngehen
genezengenasgenazengenezenhebben,zijngenesen
gevengafgavengegevenhebbengeben
hangenhinghingengehangenhebbenhängen
hebbenhadhaddengehadhebbenhaben
helpenhielphielpengeholpenhebbenhelfen
hetenheetteheettengehetenhebbenheißen
houdenhieldhieldengehoudenhebbenhalten
kiezenkooskozengekozenhebbenwählen
kijkenkeekkekengekekenhebbensehen
klimmenklomklommengeklommenhebben,zijnklettern
komenkwamkwamengekomenzijnkommen
kopenkochtkochtengekochthebbenkaufen
krijgenkreegkregengekregenhebbenbekommen
kunnenkonkondengekundhebbenkönnen
lachenlachtelachtengelachenhebbenlachen
latenlietlietengelatenhebbenlassen
lezenlaslazengelezenhebbenlesen
liegenlooglogengelogenhebbenlügen
liggenlaglagengelegenhebbenliegen
lopenliepliepengelopenhebben,zijnlaufen
moetenmoestmoestengemoetenhebbenmüssen
mogenmochtmochtengemoogdhebbenmögen
nemennamnamengenomenhebbennehmen
ontvangenontvingontvingenontvangenhebbenempfangen
rijdenreedredengeredenhebben,zijnreiten
roepenriepriepengeroepenhebbenrufen
schietenschootschotengeschotenhebbenschießen
schijnenscheenschenengeschenenhebbenscheinen
schrikkenschrokschrokkengeschrokkenzijnerschrecken
schrijvenschreefschrevengeschrevenhebbenschreiben
slapensliepsliepengeslapenhebbenschlafen
sluitenslootslotengeslotenhebbenschließen
snijdensneedsnedengesnedenhebbenschneiden
sprekenspraksprakengesprokenhebbensprechen
springensprongsprongengesprongenhebben,zijnspringen
staanstondstondengestaanhebbenstehen
stekenstakstakengestokenhebbenstechen
stelenstalstalengestolenhebbenstehlen
stervenstierfstiervengestorvenzijnsterben
trekkentroktrokkengetrokkenhebben,zijnziehen
vallenvielvielengevallenzijnfallen
vangenvingvingengevangenhebbenfangen
varenvoervoerengevarenhebben,zijnsegeln
vechtenvochtvochtengevochtenhebbenkämpfen
verbiedenverboodverbodenverbodenhebbenverbieten
verdwijnenverdweenverdwenenverdwenenzijnverschwinden
vergetenvergatvergatenvergetenhebben,zijnvergessen
verlatenverlietverlietenverlatenhebbenverlassen
verliezenverloorverlorenverlorenhebbenverlieren
vertrekkenvertrokvertrokkenvertrokkenzijnabreisen
vindenvondvondengevondenhebbenfinden
vliegenvloogvlogengevlogenhebben,zijnfliegen
vragenvroegvroegengevraagdhebbenfragen
wassenwastewastengewassenhebbenwaschen
werpenwierpwierpengeworpenhebbenwerfen
wetenwistwistengewetenhebbenwissen
wijzenweeswezengewezenhebbenanzeigen
willenwildewildengewildhebbenwollen
winnenwonwonnengewonnenhebbengewinnen
wordenwerdwerdengewordenzijnwerden
zeggenzeizeidengezegdhebbensagen
zendenzondzondengezondenhebbensenden
zienzagzagengezienhebbensehen
zijnwaswarengeweestzijnsein
zingenzongzongengezongenhebbensingen
zittenzatzatengezetenhebbensitzen
zoekenzochtzochtengezochthebbensuchen
zullenzouzouden--------------sollen
zwemmenzwomzwommengezwommenhebben,zijnschwimmen
zwijgenzweegzwegengezwegenhebbenschweigen
bakkenbaktebaktengebakkenhebbenbacken
beginnenbegonbegonnenbegonnenzijnbeginnen
begrijpenbegreepbegrepenbegrepenhebbenverstehen
bergenborgborgengeborgenhebbenbergen
bewegenbewoogbewogenbewogenhebbenbewegen
bezoekenbezochtbezochtenbezochthebbenbesuchen
biedenboodbodengebodenhebbenbieten
bijtenbeetbetengebetenhebbenbeißen
bindenbondbondengebondenhebbenbinden
blijvenbleefblevengeblevenzijnbleiben
brekenbrakbrakengebrokenhebben,zijnbrechen
brengenbrachtbrachtengebrachthebbenbringen
denkendachtdachtengedachthebbendenken
doendeeddedengedaanhebbenmachen
dragendroegdroegengedragenhebbentragen
dringendrongdrongengedrongenhebben,zijndrängen
drinkendronkdronkengedronkenhebbentrinken
duikendookdokengedokenhebben,zijntauchen
etenatatengegetenhebbenessen
gaanginggingengegaanzijngehen
genezengenasgenazengenezenhebben,zijngenesen
gevengafgavengegevenhebbengeben
hangenhinghingengehangenhebbenhängen
hebbenhadhaddengehadhebbenhaben
helpenhielphielpengeholpenhebbenhelfen
hetenheetteheettengehetenhebbenheißen
houdenhieldhieldengehoudenhebbenhalten
kiezenkooskozengekozenhebbenwählen
kijkenkeekkekengekekenhebbensehen
klimmenklomklommengeklommenhebben,zijnklettern
komenkwamkwamengekomenzijnkommen
kopenkochtkochtengekochthebbenkaufen
krijgenkreegkregengekregenhebbenbekommen
kunnenkonkondengekundhebbenkönnen
lachenlachtelachtengelachenhebbenlachen
latenlietlietengelatenhebbenlassen
lezenlaslazengelezenhebbenlesen
liegenlooglogengelogenhebbenlügen
liggenlaglagengelegenhebbenliegen
lopenliepliepengelopenhebben,zijnlaufen
moetenmoestmoestengemoetenhebbenmüssen
mogenmochtmochtengemoogdhebbenmögen
nemennamnamengenomenhebbennehmen
ontvangenontvingontvingenontvangenhebbenempfangen
rijdenreedredengeredenhebben,zijnreiten
roepenriepriepengeroepenhebbenrufen
schietenschootschotengeschotenhebbenschießen
schijnenscheenschenengeschenenhebbenscheinen
schrikkenschrokschrokkengeschrokkenzijnerschrecken
schrijvenschreefschrevengeschrevenhebbenschreiben
slapensliepsliepengeslapenhebbenschlafen
sluitenslootslotengeslotenhebbenschließen
snijdensneedsnedengesnedenhebbenschneiden
sprekenspraksprakengesprokenhebbensprechen
springensprongsprongengesprongenhebben,zijnspringen
staanstondstondengestaanhebbenstehen
stekenstakstakengestokenhebbenstechen
stelenstalstalengestolenhebbenstehlen
stervenstierfstiervengestorvenzijnsterben
trekkentroktrokkengetrokkenhebben,zijnziehen
vallenvielvielengevallenzijnfallen
vangenvingvingengevangenhebbenfangen
varenvoervoerengevarenhebben,zijnsegeln
vechtenvochtvochtengevochtenhebbenkämpfen
verbiedenverboodverbodenverbodenhebbenverbieten
verdwijnenverdweenverdwenenverdwenenzijnverschwinden
vergetenvergatvergatenvergetenhebben,zijnvergessen
verlatenverlietverlietenverlatenhebbenverlassen
verliezenverloorverlorenverlorenhebbenverlieren
vertrekkenvertrokvertrokkenvertrokkenzijnabreisen
vindenvondvondengevondenhebbenfinden
vliegenvloogvlogengevlogenhebben,zijnfliegen
vragenvroegvroegengevraagdhebbenfragen
wassenwastewastengewassenhebbenwaschen
werpenwierpwierpengeworpenhebbenwerfen
wetenwistwistengewetenhebbenwissen
wijzenweeswezengewezenhebbenanzeigen
willenwildewildengewildhebbenwollen
winnenwonwonnengewonnenhebbengewinnen
wordenwerdwerdengewordenzijnwerden
zeggenzeizeidengezegdhebbensagen
zendenzondzondengezondenhebbensenden
zienzagzagengezienhebbensehen
zijnwaswarengeweestzijnsein
zingenzongzongengezongenhebbensingen
zittenzatzatengezetenhebbensitzen
zoekenzochtzochtengezochthebbensuchen
zullenzouzouden--------------sollen
zwemmenzwomzwommengezwommenhebben,zijnschwimmen
zwijgenzweegzwegengezwegenhebbenschweigen
 
To the top

Helge Krüger, 2004-'06
Cactus2000