Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Heilongjiang Ningxia Henan Guizhou Hebei Zhejiang Beijing Tibet Jiangsu Xinjiang Qinghai Shanghai Sichuan Hainan Shaanxi Liaoning Yunnan Hong Kong Hubei Macao Inner Mongolia Fujian Guangxi Shanxi Shandong Jilin Tianjin Jiangxi Hunan Guangdong Gansu Chongqing Anhui

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Shanxi
Tibet
Heilongjiang
Beijing

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000