Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Hong Kong Ningxia Yunnan Heilongjiang Hainan Shanghai Macao Inner Mongolia Hunan Jilin Anhui Guangxi Beijing Guizhou Hubei Chongqing Xinjiang Sichuan Jiangsu Fujian Zhejiang Tianjin Gansu Hebei Qinghai Henan Tibet Shandong Shanxi Shaanxi Liaoning Jiangxi Guangdong

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Hainan
Sichuan
Hong Kong
Hunan

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000