Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Fujian Hebei Tibet Hunan Beijing Hainan Guangxi Shanxi Henan Anhui Jilin Guizhou Jiangxi Zhejiang Macao Heilongjiang Hubei Inner Mongolia Jiangsu Chongqing Xinjiang Ningxia Qinghai Guangdong Gansu Sichuan Shandong Hong Kong Liaoning Shanghai Yunnan Shaanxi Tianjin

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Ningxia
Sichuan
Fujian
Gansu

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000