Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Henan Shanghai Hebei Sichuan Guangdong Jiangsu Jiangxi Zhejiang Shaanxi Xinjiang Hong Kong Yunnan Heilongjiang Hainan Anhui Liaoning Hubei Jilin Chongqing Ningxia Inner Mongolia Macao Beijing Guangxi Tianjin Guizhou Shanxi Fujian Qinghai Tibet Hunan Shandong Gansu

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Chongqing
Henan
Ningxia
Tianjin

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000