Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Fujian Hainan Tibet Jiangxi Yunnan Hebei Hunan Jilin Beijing Heilongjiang Shanxi Chongqing Shanghai Shandong Jiangsu Ningxia Anhui Hong Kong Hubei Gansu Shaanxi Zhejiang Xinjiang Inner Mongolia Macao Qinghai Sichuan Tianjin Guangdong Guangxi Henan Guizhou Liaoning

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Fujian
Shandong
Gansu
Tianjin

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000