Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Shanxi Shaanxi Hong Kong Anhui Liaoning Jiangxi Guangdong Guangxi Tibet Jilin Guizhou Henan Chongqing Hebei Hunan Xinjiang Beijing Ningxia Hainan Fujian Gansu Sichuan Yunnan Heilongjiang Hubei Inner Mongolia Tianjin Qinghai Zhejiang Macao Shandong Shanghai Jiangsu

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Shanxi
Henan
Shaanxi
Tibet

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000